سال نو می شود زمین نفسی دوباره میکشد

برگ ها به رنگ در می آیند و گلها لبخند می زند

و پرنده های خسته برمی گردند و در این رویش سبز

دوباره... من... تو... ما...

کجا ایستاده اییم سهم ما چیست؟... پیوند ما در دوباره شدن با کیست؟...

زمین سلامت می کنیم و ابرها درودتان باد و

چون همیشه امیدوار و سال نو مبارک...