بر تمام خنده هایم خطی از ماتم بکش

پاک کن شادی زدل،جایش هزاران غم بکش

آن قدر وقتی نمانده تا محرم فاطمه!

زحمت پیراهن مشکی ما را هم بکش 

التماس دعا