موشی در خانه صاحب مزرعه تله موش دید به مرغ و گوسفند و گاو خبر داد.

همه گفتند: تله موش مشکل توست به ما ربطی ندارد.

ماری در تله افتاد و زن مزرعه دار را گزید. از مرغ برایش سوپ درست کردند!

گوسفند  را برای عیادت کنندگان سر بریدن و گاو را برای مراسم ترحیم کشتند!

و دراین مدت موش از سوراخ دیوار نگاه می کرد و به مشکلی که به دیگران

ربط نداشت فکر می کرد.