اگر می خواهید قوی باشید، صبر پیشه کنید، فهیم

باشید و عاقل. هر کسی می تواند گستاخ باشد

اما قدرت واقعی در محبت و ادب نهفته است.