خورشید دل ارای حسین، ثانی احمد

باشد علی اکبر،گل فرخنده سرمد

هم نام علی باشد وبر فاطمه دلبر

این مظهر حق باشد گل بانگ محمد