از ذهن تا دهن فقط یک نقطه فاصله است...

 

تا ذهنت را باز نکردی

دهنت را باز نکن...