وقت طلاست و زمان، گرانبهاترین گوهر عمر است؛ گرچه نیاز های ادمی بیشمار است

و بسیاری از فرصت ها در گذر زمان از دست می روند اما جسم و روح ما نیاز هایی دارد 

که با آوردن آنها آرمش هرچه بیشتر را در زندگی به ارمغان می اورد.

فرصت ها را دریابیم و دریغ نکنیم از زمان هایی که چه زود می گذرند...

فرصتی برای دعا

نیایش با خدا کمک می کند تا غبار غم از دل زدوده شود.