گاهی برو  ...  گاهی بمان

گاهی بخند   ... گاهی گریه کن

گاهی قدم بزن  ... گاهی سکوت کن

گاهی اعتماد کن ... گاهی ببخش

گاهی زندگی کن ... گاهی باور کن

گاهی بزرگ باش  ... گاهی کوچک باش

گاهی چتر باش ... گاهی باران باش

گاهی همه چیز ... گاهی هیچ چیز

* اما همیشه و همیشه انسان باش*