گلبو!

باران

با بوی بوسه های تو می بارد

با بوی خیس یاس

با بوی بوته های شب بو،

بابونه و بنفشه و مریم،

محبوبه های شب....

گلبو!

گلخانه جهان

خالی است

لبریز بوی نام تو بادا

باد!